Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

 • Provozovatel: Suvorov Vladislav
 • IČO: 07285710
 • email: info@60min.cz, info60min@seznam.cz
 • telefon: +420 607 664 788 či +420 722 453 338
 • Provozovatel není plátcem DPH

(dále jen "zprostředkovatel", či "provozovatel" )

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti zprostředkovatele a fyzické osoby, která uzavírá smlouvu o zprostředkování ubytování (dále jen "smlouva") mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: "kupující") prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese: www.60min.cz nebo https://60mincz-galerie.webnode.cz/, nebo https://nabidka-apartmanu.webnode.cz/ (dále jen "internetový obchod").

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování ubytování. Odchylná ujednání ve smlouvě o zprostředkování ubytování mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a smlouva o zprostředkování ubytování se uzavírají v českém jazyce.

II. INFORMACE O SLUŽBÁCH A CENÁCH

1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivých služeb na webu www.60min.cz. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v na adrese www.60min.cz. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace služeb umístěná na webu www.60min.cz je informativního charakteru a zprostředkovatel není povinen uzavřít  smlouvu ohledně těchto služeb.

3. Případné slevy z ceny ubytování nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se zprostředkovatel s kupujícím jinak.

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí rezervaci ubytování (dále jen "rezervace" či "objednávka") těmito způsoby:

 • na email info@60min.cz či info60min@seznam.cz, či hodinovyhotel1@email.cz
 • telefonicky na čísle +420 607 664 788 či +420 722 453 338 (také pomocí sociálních sítí typu Whatsapp/Viber/Telegram/Facebook/Facebook messenger/Signal apod.)
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující může vybrat termín, čas, svůj email a telefonní spojení, typ ubytovacího zařízení

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující zprostředkovateli kliknutím na tlačítko "odeslat". Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami dostupnými na adrese https://www.60min.cz/vop/ . 

5. Po obdržení objednávky zašle zprostředkovatel kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal, popřípadě na uvedený kupujícím v objednávce kontakt (např. telefonní číslo apod.) Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena až po přijetí zprostředkovatelem a zaslání oznámení o přijetí objednávky kupujícímu. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího, popřípadě na uvedený kupujícím v objednávce kontakt (např. telefonní číslo apod.). Toto oznámení se považuje za uzavření kupní smlouvy. 

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže zprostředkovatel splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu, popřípadě na uvedený kupujícím v objednávce kontakt (např. telefonní číslo apod.), pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky zprostředkovateli na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách, popřípadě na telefonní číslo +420 607 664 788 či +420 722 453 338 (také pomocí sociálních sítí typu Whatsapp/Viber/Telegram/Facebook/Facebook messenger/Signal apod.).

7. Všechny objednávky přijaté zprostředkovatelem jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky zprostředkovatelem. Kupující může zrušit objednávku emailem na zprostředkovatele uvedeným v těchto obchodních podmínkách, popřípadě na telefonní číslo +420 607 664 788 či +420 722 453 338 (také pomocí sociálních sítí typu Whatsapp/Viber/Telegram/Facebook/Facebook messenger/Signal apod.).

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně zprostředkovatele při uvedení ceny ubytování na webu www.60min.cz, nebo v průběhu objednávání, není zprostředkovatel povinen poskytnout kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Zprostředkovatel informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu či na kontaktní údaje uvedené kupujícím při odeslání objednávky ( např. telefonní číslo, email apod.) pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího, popřípadě na telefonní číslo +420 607 664 788 či +420 722 453 338 ( také pomocí sociálních sítí typu Whatsapp/Viber/Telegram/Facebook/Facebook messenger/Signal apod.).

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ

1. Cenu za služby a případné další poplatky v souvislostí s poskytnutím ubytování dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • v hotovosti při předání ubytovacího zařízení
 • předem na účet

2. V případě platby v hotovosti je cena ubytování splatná při předání ubytovacího zařízení. V případě bezhotovostní platby je cena ubytování splatná do 1 dne od uzavření smlouvy.

3. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.[S16]

4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu ubytování splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet zprostředkovatele.

5. Úhrada ceny ubytování do okamžiku předání ubytovacího zařízení není zálohou.

6. Konečný způsob platby určuje zprostředkovatel

7. Provozovatel je pouze zprostředkovatelem ubytování (ubytovacího zařízení). Konečným poskytovatelem ubytování (ubytovacího zařízení) je konkrétní ubytovací zařízení či majitel ubytovacího zařízení (dále jen "partner").

8. Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za poskytnuté ubytování

9. Zprostředkovatel nenese žádnou zodpovědnost za ztracené/ponechané/odcizené apod. věci Kupujícího v ubytovacím zařízení a není povinen je vracet kupujícímu

10. Majitel či provozovatel ubytovacího zařízení má právo v případě potřeby požadovat vratnou kauci do okamžiku předání ubytovacího zařízení. Kauce je splatná před okamžikem předání ubytovacího zařízení v hotovosti majiteli či provozovateli ubytovacího zařízení. V případě, pokud bude ubytovací zařízení vráceno ve stejném stavu jako před odevzdáním vyjma běžného využití za účelem pronájmu kupujícím majiteli či provozovateli ubytovacího zařízení, je majitel či provozovatel ubytovacího zařízení povinen vrátit kauci kupujícímu ve stejné výši v hotovosti po odevzdání ubytovacího zařízení kupujícím majiteli či provozovateli ubytovacího zařízení bezprostředně po prohlídce majitelem či provozovatelem ubytovacího zařízení daného ubytovacího zařízení za účelem zjištění, zda je odevzdáno kupujícím ve stejném stavu, jako jej přijal od majitele či provozovatelé daného ubytovacího zařízení. Majitele či provozovatele ubytovacího zařízení může zastupovat pověřený zaměstnanec. Kupující a zprostředkovatel se mohou vzájemně domluvit na zaplacení kauci, její výši a způsobu uhrazení prostřednictvím bankovního převodu také před uzavřením smlouvy. V takovém případě se kauce platí na bankovní účet zprostředkovatele, uvedený v těchto obchodních podmínkách, spolu s cenou ubytování a vrací se pouze na bankovní účet kupujícího, který byl poskytnut zprostředkovateli kupujícím, po odevzdání ubytovacího zařízení kupujícím majiteli či provozovateli ubytovacího zařízení bezprostředně po prohlídce majitelem či provozovatelem ubytovacího zařízení daného ubytovacího zařízení za účelem zjištění, zda je odevzdáno kupujícím ve stejném stavu, jako jej přijal od majitele či provozovatelé daného ubytovacího zařízení

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených Občanským zákoníkem kromě případů, které Občanský zákoník zmiňuje jako případy, kdy spotřebitel nemůže či nemá právo od kupní smlouvy odstoupit. Dále Kupující nemá právo od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených pod tímto odstavcem označeném jako "1." v části pro odstoupení od smlouvy označené jako "VI." těchto obchodních podmínek

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne uzavření smlouvy, nebylo-li ubytování ještě zaplaceno

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zprostředkovatel před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy na emailovou adresu zprostředkovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách

5. Cena za již zaplacené ubytování není vratná.

6. Pro odstoupení od smlouvy (pokud na to má Kupující nárok či právo) zašle Kupující na emailovou adresu zprostředkovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách vzorový formulář. Zprostředkovatel potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí formuláře.

7. Odstoupí-li Kupující od smlouvy (pokud na to má nárok či právo), vrátí mu zprostředkovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým byly zprostředkovatelem přijaty. Zprostředkovatel vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Zprostředkovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu nedostupnosti ubytovacího zařízení, nedostupnosti volného termínu ubytovacího zařízení, v případě technických či jiných závad v ubytovacím zařízení. Zprostředkovatel bez zbytečného odkladu od okamžiku zjištění závady či důvodu pro nedostupnost ubytovacího zařízení informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy či jiných kontaktů uvedených v objednávce kupujícím a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky kupujícímu, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, nedohodnou-li se kupující a zprostředkovatel jinak.

9. V případě zpoždění kupujícího není zprostředkovatel povinen prodlužovat dobu pronájmu o dobu zpoždění kupujícího či jinak kompenzovat poskytované služby. 

10. Zprostředkovatel má právo stornovat pronájem, je-li doba zpoždění kupujícího delší než 20 minut od okamžiku zahájení doby pro check in, a není povinen kompenzovat dobu pronájmu, vracet peněžní prostředky v žádné jejich výši a nemusí pronájem poskytnout. Kupující je povinen se řídit instrukcemi vyslanými zprostředkovatelem, zejména je kupující povinen řídit se dobou pro check in a check out a další. V případě zpoždění ze strany kupujícího, je kupující povinen sdělit takové zpoždění zprostředkovateli minimálně 60 minut před začátkem pobytu (před check inem), v opačném případě není zprostředkovatel povinen na kupujícího čekat či pronájem poskytnout.

11. Zprostředkovatel a kupující se mohou eventuelně vzájemně domluvit na žádost kupujícího o změně rezervace ( např.: termín, čas apod.). Případnou změnu rezervace je potřeba nahlásit zprostředkovateli minimálně 72 hodin před check inem ( před začátkem rezervace ), v opačném případě není možné již stávající rezervaci jakkoliv změnit, přesunout na jiný termín, na jiné ubytovací zařízení apod. Kupující změnu rezervace musí nahlásit na emailovou adresu zprostředkovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách či na telefonní číslo +420 607 664 788 či +420 722 453 338 ( také pomocí sociálních sítí typu Whatsapp/Viber/Telegram/Facebook/Facebook messenger/Signal apod.). Zprostředkovatel tuto informaci posoudí a v případě, pokud to bude možné, kupujícímu vyhoví. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo nevyhovět kupujícímu, pokud to uzná za vhodné. Rezervaci je možné změnit pouze jednou. V případě, že se kupující a zprostředkovatel dohodnou na změně rezervace, kdy změna rezervace je nahlášena kupujícím 48 hodin před začátkem rezervace, má zprostředkovatel právo účtovat storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny rezervace, v případě nahlášení změny 24 hodin před začátkem rezervace, je storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny rezervace. Tento storno poplatek musí kupující doplatit zprostředkovateli, rezervace bude změněna pouze po připsání storno poplatku na účet zprostředkovatele uvedeného v těchto obchodních podmínkách, v opačném případě nebude rezervace změněna a kupující nemá právo na náhradu termínu či na finanční kompenzaci. 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

1. Zprostředkovatel odpovídá kupujícímu, že ubytovací zařízení při jeho předání nemá vady a je řádně uklizeno a připraveno k pobytu. Zejména zprostředkovatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující ubytovací zařízení převzal:

 • má ubytovací zařízení vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které zprostředkovatel popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu ubytovacího zařízení a na základě reklamy jimi prováděné,
 • že ubytovací zařízení se hodí k účelu, který pro jeho použití zprostředkovatel uvádí nebo ke kterému se ubytovací zařízení tohoto druhu obvykle používá,

2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v ubytovacím zařízení pouze před jeho předáním a před počátkem pobytu.

3. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u ubytovacího zařízení pronajímaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před předáním ubytovacího zařízení věděl, že ubytovací zařízení má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující zprostředkovateli předložit reklamaci a požadovat:

 • výměnu ubytovacího zařízení za jiné z nabídky zprostředkovatele ve stejné cenové kategorii
 • výměnu termínu za jiný termín dle dostupnosti zprostředkovatele ve stejném ubytovacím zařízení či jiném z nabídky zprostředkovatele ve stejné cenové kategorii
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 • pokud má ubytovací zařízení podstatnou vadu (například: absence úklidu apod. )
 • pokud nemůže ubytovací zařízení řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po nápravě/opravě,
 • při větším počtu vad v ubytovacím zařízení

7. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z ceny ubytování.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má ubytovací zařízení větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z ceny ubytování, výměnu termínu/ubytovacího zařízení ve stejné cenové kategorii nebo odstoupit od smlouvy.

10. Při uplatnění reklamace je kupující povinen zprostředkovateli sdělit, jaké právo si zvolil. Změna volby bez souhlasu zprostředkovatele je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11. Není-li oprava či odstranění vad možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud zprostředkovatel prokáže, že kupující před předáním ubytovacího zařízení o vadě ubytovacího zařízení věděl nebo ji sám způsobil, není zprostředkovatel povinen nároku kupujícího vyhovět.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné ubytovací zařízení z důvodu, pro které jsou dané služby/ubytovací zařízení zlevněno.

14. Zprostředkovatel je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Zprostředkovatel je povinen kupujícímu vydat písemné (či jen emailem na email poskytnutý kupujícím v objednávce) potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné (či jen emailem na email poskytnutý kupujícím v objednávce) odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Zprostředkovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu ubytovacího zařízení či služby potřebné k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zprostředkovatel s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) zprostředkovateli.

16. Zprostředkovatel písemně (či jen emailem na email poskytnutý kupujícím v objednávce) informuje kupujícího o výsledku reklamace.

17. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před předáním ubytovacího zařízení věděl, že ubytovací zařízení má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

18. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.

19. Volbu způsobu reklamace má kupující.

20. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

21. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád zprostředkovatele.

VIII. DORUČOVÁNÍ

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje zprostředkovateli korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Zprostředkovatel doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

IX. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných či souvisejících služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Avšak nic takového klientům obvykle nezasíláme ani je nijak nekontaktujeme. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů

X. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Zprostředkovatelem a kupujícím ze smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Zprostředkovatel je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ujednání mezi zprostředkovatelem  a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Zprostředkovatel není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám zprostředkovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží zprostředkovateli či partnerovi. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu zprostředkovatele.

4. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webu www.60min.cz nebo https://60mincz-galerie.webnode.cz/, nebo https://nabidka-apartmanu.webnode.cz/  (dále pouze jako "web" ci "webové stránky")  nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webu www.60min.cz nebo https://60mincz-galerie.webnode.cz/, nebo https://nabidka-apartmanu.webnode.cz/ používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící web www.60min.cz nebo https://60mincz-galerie.webnode.cz/, nebo https://nabidka-apartmanu.webnode.cz/ a užívat web www.60min.cz nebo https://60mincz-galerie.webnode.cz/, nebo https://nabidka-apartmanu.webnode.cz/ nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována zprostředkovatelem v elektronické podobě

7. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat, a to bez předchozího upozornění uživatele či Kupujícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 1.1.2020
Poslední úprava těchto obchodních podmínek 27.11.2023 v cca 15:00 místního času